>> Saturday, June 11, 2016

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
DateDownloads
30-05-2016School Noon Meal Scheme Project 2016 -17
30-05-2016Revised provisional list of HM,AEO transfer 2016-17
27-05-2016NFTW announced Cash Award to the children of Teachers who scored A+ in all subjects in SSLC/Plus Two Exams
27-05-2016Pravesanolsava Ganam (പ്രവേശനോത്സവഗാനം)
27-05-2016Vidyarangam Kalasahithyavedi - Circular for 2016-17
26-05-2016School Health Program - Directions
25-05-2016Final seniority list of HSA for the period from 1.1.2001 to 31.12.2006 : Order | Seniority list
25-05-2016Promotion of Clerks as Senior Clerks -Orders issued
23-05-2016Pay Revision 2014- Payment of arrears-Detailed instructions/guidelines issued
20-05-2016House Building Advance to State Govt Employees & Teachers - Online registration of applications by Heads of Departments & sanctioning Authorities 2016-17 - Instructions
17-05-2016ICT Training for Teachers 2016 -18
17-05-2016Pareekshabhavan - Transfer of Employees
17-05-2016Revision of Dearness Allowance/Relief - Orders issued -GO(P)No.61/2016/Fin Dated 05/05 /2016
17-05-2016Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness relief at Central Rates w.e f 01/01/2016
17-05-2016Certificate verification for by transfer promotion of HSA to HSST (Jr) Malayalam
13-05-2016Treasuries - Integration of Union Bank of India with e-treasury portal - Sanctioned - Orders issued
08-05-2016Vacation Classes - HSS - Directions
07-05-2016Dearness Allowance Arrears - Crediting to Provident Fund Accounts - Time Limit Extended - Orders issued
07-05-2016DPC Lower 2016 -Details of CR defective
04-05-2016Uneconomic Schools -Guidelines
02-05-2016Latest Government order about Staff fixation
02-05-2016Vacation Classes - DPI Direction
30-04-2016SSLC 2016 SAY NOTIFICATION | THSLC 2016 SAY NOTIFICATION
30-04-2016Application for Revaluation/Scrutiny/Photocopy of the Answer Scripts - SSLC MARCH 2016 | Link for Students | Link for HMs
18-04-2016DPI Directions to the HMs about the quality improvement in Schools
15-04-2016NMMS Scholarship 2016 - Guidelines
15-04-2016Duty Leave for Teachers and Non Teaching Staff
14-04-2016DEO/AEO Can Consider the rejected appointments again but only after Staff fixation
09-04-2016General Transfer of Teachers -Clarification of Tribal,Remote & Hill Areas
09-04-2016Taking over of Service and Payroll Administrative Repository of Kerala (SPARK) project by Finance department - Approved - Orders issued
09-04-2016Higher Secondary Education- Sanctioniong of new Higher Secondary Schools and additional batches-reg.
09-04-2016Drop box for School students-Instructions
05-04-2016Teachers Package - Staff Fixation Order | Judgment
30-03-2016Clarification on Teachers Package
30-03-2016KASEPF Instruction for settling pending Loan Applications by March 31
30-03-2016Directions for conducting Audit in connection with Pensionary benefits of Employees
30-03-2016 SET (Dec 2015) RESULT
30-03-2016 SSLC Valuation ARABIC, URDU &SANSKRIT
30-03-2016NMMS 2016-17 CIRCULAR
30-03-2016Retirement on Superannuation of the Gazetted officer with effect from the AN of 31.03.2016 -full additional charge
30-03-2016Extending House Building Advance by HUDCO to State Government Employees - Sanctioned - Modified Orders issued
30-03-2016DPI Instruction to update Bank Account Details of Minority Premetric 2014-15
22-03-2016Implementation of Government Aided Institutions' Provident Fund (GAINPF) - Orders issued
22-03-2016Online submission of employee related non salary claims - Approved -Orders issued
21-03-2016Additional directions to the HMs (Chief Superintendent) about the SSLC Examination
18-03-2016Online general transfer - Date extension reg.
18-03-2016Broadband Connectivity in Schools - VPN Clarifications
18-03-2016Avoiding Compulsory Collections from Children - DPI Clarification
17-03-2016SSLC Valuation 2016 - Scheme Finalisation for Chiefs
17-03-2016Opening Bank Account of Cooks- Salary through Bank
17-03-2016 Senior Clerks - Promotion Clarification
17-03-2016Treasury Transactions - Rushing of bills and drawal of advance towards the close of the Financial year - Avoidance of - Instructions issued.
15-03-2016Latest Instructions to SSLC Chief Supdts
14-03-2016Sanskrit Words for School Notice Board
14-03-2016School Mapping Validation Certificate -Instructions
14-03-2016National Award for Teachers 2016-Details & application form
14-03-2016General Transfer : Circular 1 | Circular 2
14-03-2016HMs should Separate exams for the Scribe helpers from STD IX
14-03-2016 Pay Revision 2014- Rectification of Anomalies-Instruction
11-03-2016Text Book Distribution-Reminder from DPI about Online Entry in Text Book Site
11-03-2016General Education Dept-alternative school education volunteers -daily wages-unified
09-03-2016Mid-Day Meal -Contingent Charges Enhanced
08-03-2016SSLC 2016 Latest Instructions to Chief Supdts
08-03-2016SSLC Examination March 2016 - Concessions to Children(CWSN) Proceedings of DPI () | List I | List II (3.2.2016) | List III (27.2.2016) | List IV (8.3.2016) and Proceedings | List V
03-03-2016SSLC Manager (WIN Based)Prepared by: Sajan Mathew, HSST Computer Science, St.Joseph HSS, Karimannoor, Idukki - Help File
27-02-2016Finance Department - Enhancement of remuneration of daily wage personnel and persons on contract appointment - orders issued..
27-02-2016Declaring the Headmasters of newly upgraded RMSA schools as the Drawing and Disbursing Officer of the head of account "2202-02-109-99 (NP)" - Sanctioned - Orders Issued.
26-02-2016Circular: IT Exam for VIII & IX
24-02-2016Student Police Cadets Project-Management Training for Implimenting Officers of new SPC Units sanctioned by Govt
24-02-2016Finance Department - 10th Pay Revision Order-Creation of temporary posts for Anomaly Rectification Cell -Orders issued
22-02-2016Opening of Non-interest bearing Special Treasury Savings Bank Account in the designation of all Drawing and Disbursing Officers with respective treasuries - Sanctioned - Orders issued
22-02-2016DPI seeking the list of Non-Test Qualified HM/AEO of Govt Schools
22-02-2016Pension through Banks - Revision of Pension Press Release | Proforma for Pensioners | Proforma for Banks
22-02-2016Pay Revision 2014-Modification / Erratum - Orders issued
21-02-2016Important Instruction from PB on SSLC IT Exam
19-02-2016Compulsory valuation duty for English, Physics, Chemistry and Biology teachers
17-02-2016Grace Mark - SSLC - 2016-Instructions | Sports Grace Mark
16-02-2016SPARK - Pay Fixation : Circular
16-02-2016Direction to use spark application for the pay fixation of non-gazetted officers - instructions
16-02-2016Annual Exam Time Table 2016 (Revised) : HS Section | HS Attached LP/UP | Independent LP/UP | Muslim School LP/UP
12-02-2016HBA to State Government Employees - Extension of date for Encashment - HBA allotment 2015-16 from Budget Provision 2015-16-Instructions issued
12-02-2016Extended the last date for SSLC Valuation & CE Score Data Entry
12-02-2016Cluster Training arranged on 20-2-2016 has Postponed
11-02-2016February 20: Cluster Training for teachers arranged
11-02-2016Transfer and Posting for Govt School Teachers (Last date 20.02.2016) Website | Online Registration | Circular
11-02-2016Aided School Status for Special Schools having more than 100 students
11-02-2016Kerala Service Rules - Enhancement of Special Casual Leave for Organ Transplantation
08-02-2016Circular about the Stamp distribution to students
06-02-2016SSLC MARCH 2016 IT EXAMINATION CIRCULAR
04-02-2016Study on Comprehensive and Continuous Evaluation - Directions
04-02-2016General Transfer 2016-17 of Govt School Teachers-Circular
04-02-2016Tax Deduction at Source - Submitting Self-Declaration and Documents of Eligible Deduction to DDO - Instructions issued
04-02-2016Submission of Annual Property Statement- Instruction
01-02-2016SSLC Model Examination 2016 - Time table
01-02-2016Onam 2015 - Festival Allowance for Cooks allotted NMN(3)/63628/2015/DPI dated 30.01.2016
01-02-2016Directions about LSS Examination 2016
29-01-2016Implementation of Teacher's Package - Revised Order GO(P)29/2015/GEdn dated 29.01.2016
29-01-201630th January will be a working day
29-01-2016Promotion of Aided school teachers to headmaster
29-01-2016Time Table - SSLC Examination March 2016
29-01-2016State Level Social Science Talent Search Examination Circular & ID Card
29-01-2016KSR - Maternity Leave to female officers who join a new station on transfer before expiry of the sanctioned leave - Eligibility
26-01-2016Cluster Training arranged on 30th January Postponed
26-01-2016SSLC 2016 : Circular about CE Marks Uploading
26-01-2016Group Personal Accident Insurance Scheme-Extension of time limit for deduction and remittance of premium for the year 2016-Sanctioned
26-01-2016Rashtriya Indian Military College Entrance Exam Notification
26-01-2016Alternative school- educational volunteers daily wages-enhanced-orders issued
19-01-2016Incentive to Girls Scholarship DPI Direction on Last Date
19-01-2016Incentive to Girls Scholarship DPI Direction on Last Date
19-01-2016Directions of District Level Science Exhibitions Conducted by RMSA
19-01-2016Leave salary claims of Gazetted Officers before authorisation from Accountant General - Authorising Drawing and Disbursing officers - Approved - orders issued
15-01-2016DPI Circular about the Constructions in Government Schools
15-01-2016LSS/USS Examination 2016 : Instructions on invigilation,valuation,appointment of scribes etc | Instructions on conducting exams | OMR sheet models
15-01-2016Text Book Indent- Direction to Un-Aided Schools who haven't submitted indent on time
15-01-2016Kerala Service Rules-Special Casual Leave to disabled and Physically challenged employees - Modified Circular issued
15-01-2016"VIJAYAPATH" -Reality Show for students of STD 10
15-01-2016SSLC Model Exam:Time Table
11-01-2016SSLC Model IT Exam: Circular
09-01-2016Provisional seniority list of HMs/Heads of TTI/AEO from 13/01/2011 to 03/12/2012
09-01-2016Details of Teaching and Non Teaching Staff Belongs to Nadar Community-Circular
09-01-2016Higher Secondary Education- students with learning disability- Relaxation for examinations - Orders issued
09-01-2016Submission of joining report to Kerala PSC -Instructions
09-01-2016Compassionate employment scheme- joining period extended-
08-01-2016Noon Meal cooking charge: Clarification
06-01-2016Text Book Indent: Instructions
05-01-2016LSS/USS exams: Online Management User Guide
01-01-2016State government/aided/special school- Boarding grant,uniform allowance,request allowance- Enhanced-orders issued
01-01-2016Tenth Pay Revision Commission Report- Part II of the Report

>> Wednesday, June 1, 2016

DateDownloads
31-12-2015Teachers' Package : Judgement from Hon. High Court of Kerala
30-12-2015GO about the Facilities and Concessions to the Government staff who engaged in NPR Duty | Compensatory Leave to the teachers who involved in NPR duty | Directions to the Teachers about NPR Duty
30-12-2015SSLC A List Correction : Date extended to 05-01-2016
29-12-2015സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സഹപാഠിക്ക് - പുതുവത്സര പരിപാടി
27-12-2015Inter District Transfer : Guidlines
27-12-2015Noon Meal - Presence of parents at the time of serving reg.
18-12-2015Ernakulam DDE Circular: JNNSMEE2015
17-12-2015LSS Notification 2016 | USS Notification 2016
16-12-2015DPI Circular: HM conference should be arranged only on Saturdays
16-12-2015DPI Circular: Educational officers should ensure the Pre permission from DPI to attend the External Meetings and Workshops | Proforma
16-12-2015Aided School KASEPF: Online Verification of Teachers' PF details (Last date: 19.12.2015) | Website | Help
16-12-2015Raspberry Pi - Computer Programming Training by the help of Kerala Startup Mission
16-12-2015Selection of Qualified HMs/AEOs as Principals in Government Higher Secondary Schools
16-12-2015Bharath Scouts and Guides : 21st State Camporee at St.Xavier's College, Thumpa
15-12-2015DPI Circular about Dress code of teachers and students | Old Circular 1 | Old circular 2
11-12-2015Applications invited for the various posts in Kerala Government Service under Sports Quota
10-12-2015Half yearly Examination: Directions about the Evaluation of Arts, W.Ex and Health Education
10-12-2015Half yearly Examination : Change in time on the Friday timetable
10-12-2015Applications invited for Haritha Vidyalaya Puraskaram-2015 from the schools they care in General hygiene and Solid waste management
10-12-2015Transfer and Posting of officers in General Education Department : Order No.D1/34901 | Order No.D1/34902 | Order No.D1/34903
10-12-2015Income Tax TDS - Tax Deduction from Salaries under Section 192 of the Income -Tax Act 1961 (Detailed Circular of Central Government)
10-12-2015Income Tax TDS - Detailed Anticipatory income statement called for
10-12-2015Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) Scholarship 2015: Chiak Letter to HMs | Circular | AABY Advertisement | Details and Questionnaire | Application Form (Updated)
09-12-2015SSLC Exam 2016 : Updated Certificate format for Specific learning Disorder
08-12-2015Observance of Human rights Day on December 10
08-12-2015 KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST 2015 (K-TET): Result | Qualified Candidates List
08-12-2015Pareekshabhavan Circular about the Collection of Documents related with SSLC/THSLC/AHSLC Examination 2016 (Last date December 22)
08-12-2015SSLC 2016 - Exam Centres and Clubbed Centres Centre List 1 | Centre List 2
08-12-2015SSLC 2016 Private Candidates: A List | B List
08-12-2015Directions about the vacancy reporting function through E-vacancy software of PSC
05-12-2015DPI direction about UID/EID updation
05-12-2015Transfer and Posting of staffs working in General education Department
05-12-2015Directions about Sanskrit Scholarship Exam 2015-16
05-12-2015Transfer and Posting of staffs working in General education Department
04-12-2015Ernakulam District: List of Schools to get Electronics Kit
02-12-2015Second Terminal Examination for Sanskrit in LP Section
01-12-2015SSLC 2015 : Circular about Data Correction and PCN Data Entry
01-12-2015Vidya Sammunnathi Scholarship for forward Communities (Last Date for Application - December 18) Circular | Certificate format from School
01-12-2015Circular from Text book Officer about Second Volume Text Book Distribution - final stage
01-12-2015 THSLC 2016 Candidate Correction : School Login | Instructions
01-12-2015 Group Personal Accident Insurance Scheme 2015 Govt Order | Nomination Form | Schedule (Form II) | Claim Form
30-11-2015Student Police Cadet Project : CPOs exempted from all other extra duties
28-11-2015Change of Language - General knowledge instead of Hindi - sanctioned : Page 1 | Page 2
27-11-2015Publication of books, program presentation in private radio/ TV, acting in cinema/ serial/ professional drama by government officials- Conditions formulated- Freezes- Orders issued.
25-11-2015Dependents of divorced government employees -appointment - sanctioned-orders issued
24-11-2015Last Chance for OEC Prematric Data entry (Last date November 25)
24-11-2015Tax Deduction at Source - Deduction of advance tax component from Salary
24-11-2015Circular about the Group Insurance Scheme
24-11-2015Scout and Guides : One week one rupee project for Cancer patients
24-11-2015November 26 : observing National Constitution day
24-11-2015Desheeiya Sambadya Padhathi - Relaunching the Saving Scheme - Sanchayika
24-11-2015GO about the official language : Govt orders, Circulars, Mails should be published in Malayalam
24-11-2015Clarification on KER test qualification for HM promotion
24-11-2015Directions issued against the misuse of Indian Currency
23-11-2015Revised Half yearly Examination Dec 2015 : Circular | High School | LP/UP Section
21-11-2015State IT Mela at Kollam : Circular
20-11-2015One Office One DDO System - Clarification issued
20-11-2015STANDARD X EQUIVALENCY EXAM - 2015 Result : Site | Circular | Form for HM
20-11-2015Higher Secondary Examination March 2016 : Notification | Time table
20-11-2015State Sasthrolsavam : Program Notice | ID Card
19-11-2015DA and DR: Revised GO(P) no. 525/2015 dt 18/11/2015
19-11-2015വിദ്യാരംഗം വെബ് മൊഡ്യൂള്‍ : എല്‍ പി വിഭാഗം | യു പി വിഭാഗം | എച്ച് എസ് വിഭാഗം | ഗൈഡ്‌ലൈന്‍സ് | അനെക്സ്ചര്‍ 1 | അനെക്സ്ചര്‍ 2
18-11-2015PSC Departmental Test January 2016: Notification.
18-11-2015PSC Departmental Test Results July 2015.
18-11-2015Instructions: Cluster Training on 28/11/2015 reg.
18-11-2015Spark: One Office One DDO
18-11-2015Results: state level C V Raman Essay Competition
16-11-2015Noon Meal Program : Allotment for the arrears to Cooks
13-11-2015Guidelines for processing salary and other entitlements of State Government employees through SPARK
13-11-2015Recognition to unaided schools following state curriculum
13-11-2015Notification for the Deparmental Test- January 2016
13-11-2015ERNAKULAM DISTRICT Maths Fair - Seminar & paper Presentation RESULTS
09-11-2015DISTRICT SASTHRAMELA CHANGE IN TIME SCHEDULE -CIRCULAR FROM DDE -URGENT
09-11-2015Revised Time schedule -District IT Mela Ernakulam
07-11-2015Directions about the IEDSS Resource Teachers Salary : Circular about Bank Account | Instructions to HMs
07-11-2015Dina Thrayatmika : Support for Sanskrit learning Students : Circular | Module
06-11-2015Ernakulam District Sasthrolsavam Notice | Science fair Schedule | IT Mela Schedule | ID Card
06-11-2015 SSLC Exam Duty in Gulf/Lakshadweep: Gulf - Lakshadweeep
06-11-2015Drawing Teacher Qualification in Govt./Aided Schools
30-10-2015DPI Circular about Cluster Time Change | DPI Instruction on Cluster Training for Muslim Calender Schools
30-10-2015Electronic treasury - Salary through bank account of employees - Integration with e-Kuber portal of RBI - Orders issued
30-10-2015DPI Circular about the Juvenile Justice Act 2000
30-10-2015Pre Matric Scholarship 2014-15 -Updating Bank Details
30-10-2015Observance of 31st October,2015 as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day)-Regarding
27-10-2015Announced Leave with Salary on Polling Day except polling officers
27-10-2015Directions about the Postal Vote - Directions to ROs - Permissions to Postal ballot
27-10-2015Latest Circular about OEC Lump-sum grant
27-10-2015Aided Status for Special Schools having more than 100 students including Buds Schools
27-10-2015State Special School Kalolsavam 2015 Instructions - Data Entry Site
26-10-2015Circular about the last date for receiving applications to Snehapoorvam Project
26-10-2015Permission for Thejas daily to conduct Children's day Quiz competition in Schools
26-10-2015Observing December 14th as National Energy Conservation Day
26-10-2015Subscription of Thalir magazine in Schools
21-10-2015SSLC 2016 : Notification | Time table
21-10-2015Guidelines about the Malayalam Week Celebrations
21-10-2015Technitia Season 11 - Brochure
21-10-2015SSLC Revaluation 3rd Spell result
18-10-2015Pre-Metric Scholarship for Disabled Students
18-10-2015Public Holidays 2016 announced by State Government
18-10-2015GO about using the name badge for Employees
18-10-2015Concessions to CWSN in the S.S.L.C. examination-16 : Notification (English) | Notification (Malayalam) | LD Certificate
18-10-2015Sasthramela 2015: Latest directions from DPI
16-10-2015Mid Term IT Exam Circular
14-10-2015Cyber Suraksha -Presentation by Suresh K P,KPESHS Kayakkody
14-10-2015Snehapoorvam Project : Revised Guidelines dated 10.10.2014
14-10-2015 State Life Insurance GO on 2012 : Instructions | Application form
13-10-2015Cyber Suraksha -Pledge
13-10-2015State Level Social Science News reading Competition-2015 Result
13-10-2015Promotion of Clerks as Senior Clerks
13-10-2015Inviting Logos for Jawaharlal Nehru National Exhibition
13-10-2015Formation of Innovation of club in schools
12-10-2015Directions about the National Hand Washing Day Observed on 15.10.2015
08-10-2015Last date for Online Data Entry on Text Book Distribution ends on October 12
08-10-2015SPC Quiz for students from Standard VIII and IX
08-10-20158th National Biodiversity Congress for Children -Instructions and Topics for Project
08-10-2015LSS/USS Scholarship Enhancement of the value of Scholarship
08-10-2015Special Casual Leave for employees of Public Sector Undertakings undergoing Chemotherapy / Radiation Treatment
08-10-2015QIP Monitoring Committee Minutes dated on 28.9.2015
05-10-2015Ensuring the Minimum Level for reading and Writing
05-10-2015 Diploma in Education (D.Ed) Notifications : SEMESTER I | SEMESTER III
05-10-2015Balasree Puraskaram 2015
05-10-2015OBC Pretric 2015-16 Notification
05-10-2015Camp for Sanskrit Students 2015-16 & Module
05-10-2015Sub District/Revenue District IT Mela Circular
29-09-2015Sampoornna Verification for SSLC students - date extended to October 10
29-09-2015Gandhi Jayanthi Week Celebrations-Instructions
29-09-2015Panchayath Election - Online data correction of Staff
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority KANNADA)
29-09-2015Final seniority list of Kannada knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority TAMIIL)
29-09-2015Final seniority list of Tamil knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
24-09-2015Teacher Training (For HS and UP) in connection with nutrition program
24-09-2015SC/ST Development Department -Nursery school- Mid day meal /Nutritious food- Rate enhanced
24-09-2015DPI Circular on SC/ST Welfare Committee Report
24-09-2015 Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories : Part 1 | Part 2
24-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
24-09-2015Transfer and Postings of Officers in the cadre of DDE and DEO
22-09-2015Sampoorna - Correction of class X Students' Details
22-09-2015NuMATS-2015 : Maths Examination for students from STD VI
22-09-2015Prematric scholarship 2014-15 : Schools can edit bank Account details before 30.9.2015
22-09-2015 Re-arrangement of Resource Teachers 2015-16 (5 districts) Click here for List of teachers
22-09-2015State Level Science Seminar 2015 Winners Details and Results
18-09-2015DPI Circular on UID Enrollment
18-09-2015Letter about the implementation of 'Safe food for Health' Program in Schools
18-09-2015 State Level Science Seminar 2015
18-09-2015Thaipongal- Regional holiday announced on 15-01-2016 for government offices and schools in Thiruvananthapuram, Palakkad, Pathanamthitta, Idukki, Wayanad Districts
17-09-2015Minority Pre-Metric (Class 1 to 8) Date extended upto 18.09.2015
17-09-2015Electronics@school, Raspberry Pie distribution
16-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and Posting of Lecturers in DIET
15-09-2015Children's Day : Stamp Designing Competition for School Students
13-09-2015ICT details collection & ICT Academic guidelines for Government Highschools
10-09-2015Revised schedule for the first Terminal Hindi Exam for STD X
10-09-2015Broken Service will count for service benifits -Clarification from DDE Kannur
10-09-2015Circular about the PF withdrawal of Aided School Staff
10-09-2015Noon Meal Program : Implementing Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)
10-09-2015 Promotion and Postings of HSA's in the cadre of Heads of Panchayath High Schools
10-09-2015NATPAC -Road Safty Classes for teachers 2015
08-09-2015Guidelines for the preparation of Exhibits and models in State Level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children- SLSMEE 2015-2016
08-09-2015Compassionate Employment Scheme- Regularization of persons Appointed in posts created supernumerary posts
08-09-2015World Space Week 2015
08-09-2015Direction for conducting exam for Indian Military school admission in 2016 June
07-09-2015IFMS- One Office, One Drawing Officer System-Introduced
07-09-2015Circular about the Aadhar Enrollment Camps in Schools
07-09-2015Exhibition of "No Smoking" board in offices
07-09-2015Various projects under the Social Justice Departments
07-09-2015Instructions on issuing the TC for students whose parents are separated
07-09-2015Aided School Status to Special Schools -Revised Guidelines
07-09-2015Government retained I.E.D resource teachers-orders issued
07-09-2015Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Sr.AA/AO(PF), and AA/AO(SSA)/APFO
03-09-2015Prime Minister's address with school children on on 4.9.2015 from 10 am to 11.15 am
03-09-2015Minority per-matric registration for STD IX and X extended
02-09-2015Appointment of teachers in Aided Higher Secondary Schools approved
02-09-2015VIDHYARANGAM TEACHERS DAY Results -2015
27-08-2015Govt declared Dies-non against the strike announced on 2015 September 2
27-08-2015State Committee directions about the functioning of Junior Red Cross Units
27-08-2015Afforestation program of Kerala forest Department under Haritha Keralam to be implemented through School Children and Ente Maram Project
27-08-2015Instructions about the advance intimation to the Kerala PSC regarding anticipated Vacancies
27-08-2015 State Teachers' Award 2015-2016 : Press release
Primary Teachers | Secondary Teachers
27-08-2015Learn to Code Competition on Raspberry Pie DPI Circular | Application Form
27-08-2015Circular about the IFSC Code related issues in the allotment of contingent fund for Noon meal Program
27-08-2015Transfer and Postings of DDE and DEO
24-08-2015Final Seniority list of Senior Superintendent for the period from 01.12.2012 to 31.12.2014
24-08-2015Final Seniority List Of UD Clerks for the period from 01-01-2006 to 31-12-2010 : Govt Order | List of Clerks
22-08-2015Noon Meal Cooking Charges enhanced: New GO dated 11.08.2015 | GO dated 2.7.2015
22-08-2015GO about Irregularly upgraded school without obtaining Government Sanction
22-08-2015Diploma in Education (D.Ed) 2013-2014 : First Semester Result | Second Semester Result | Third Semester Result | Fourth Semester Result
20-08-20152nd and 4th Semester and T.T.C Private Revaluation Circular
20-08-2015 Application For The Post Of Lecturer In DIET : Notification | Apply Online
20-08-2015DPI Circular about Text Book Distribution
20-08-2015Additional Post in HSE Dept- Schemes approved- Orders issued
18-08-2015Bharana Bhasha Puraskaram 2015 - Applications invited
18-08-2015Public Sector Undertakings- Special Festival Allowance
17-08-2015 Staff Fixation 2015-16 : Directions | Proforma
17-08-2015NTS Examination 2015 - Notification | SBT Online Payment
17-08-2015NMMS Examination 2015 - Notification
14-08-2015Festival Allowance - Enhanced
12-08-2015Early Disbursement of Salary and Pension in connection with ONAM
12-08-2015Bonus /Special Festival Allowance to State Govt Employees and Pensioners
12-08-2015Onam Advance to Govt Employees
12-08-2015KERALA TEACHERS ELIGIBILITY TEST 2015 : Notification | Online Application
11-08-2015Time Table - First Terminal Examination
10-08-2015Directions from Balavakasa Commission about School Bag
10-08-2015Onam : 5KG rice to the students
10-08-2015DPI Circular about Noon Meal Program
07-08-2015Internal Support Mission(ISM)- Latest Directions dated on 7-8-2015
07-08-2015Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to pensioners-Rates revised w.e.f 01-01-2015
07-08-2015GO about National Savings Scheme - Promotional allowance sanctioned for School Sanchayika Scheme
07-08-2015Timely reply to petitions -Instructions from Personnel & Administrative Reforms - reg.
06-08-2015GO on Teahcers Package
06-08-2015HINDI Week : September 1 to 14
06-08-2015Circular and Pledge for Sanskrit day Celebrations
06-08-2015State Eligibility Test (SET) June 2015 Result
03-08-2015Important Points to be noticed when applying to Provident Fund Loan
03-08-2015Action Plan of Mathematics,Social and Science Club Activities
02-08-2015DPI Direction about the Students' Uniform
02-08-2015Affixing office seals in official communication- Instructions-
02-08-2015School Parliament Election 2015-2016
29-07-2015Minority Prematric scholarship Certificates - Self attestation regarding
29-07-2015Inter School Quiz @ Mar Basil School, Kothamangalam
28-07-2015Kannur District School Dies Codes(For Minority Scholarship Application Class IX and X in now on National Scholarship Portal)
25-07-2015Teachers' Day 2015 - Instructions
13-07-2015 Prematric Scholarship (Minority) 2015-2016 : Application 2015-2016 | Instructions for Applicants | Instructions For Applicants studying in IX,X std | Directions to HM
13-07-2015Cluster Training 2015-16 - Instructions
12-07-2015Noon Feeding Planner Plus : By T K Sudheer Kumar
07-07-2015HM/AEO Promotion
07-07-2015പാഠപുസ്തക വിതരണം - വളരെ അടിയന്തിരം
07-07-2015Inclusion of Teaching Practice in Arabic/Urudu Course
02-07-2015Detais of Registers maintained in Schools (Help File as received)
02-07-2015Internal Support Mission - Circular
02-07-2015OEC Prematric Schplarship : NOTIFICATION | Letter to DDs DEOs
GO
01-07-2015Percentage of Attendance - Calculation Table for Class Teachers - Prep. by Sreekumar N
30-06-2015School Kalolsava fund Collection 2015-16 reg.
30-06-2015NILE foundation Awards for HMS in High Schools
28-06-2015Distribution of various publications in Schools - Regarding
28-06-2015School Kalolsavam Fund Collection - Regarding
28-06-2015National Children's Science Congress - Circular
28-06-2015Ureekka Vijnajothsavam 2015-16 - Circular
28-06-2015Including HIV/AIDS affected children in Snehapoorvam Project
28-06-2015Distribution of Braille Kit for blind students
27-06-2015Departmental Promotion Commitee - CR called for
26-06-2015Promotion and Transfers AA/Noon Meal Officers..
25-06-2015HSE: Maximum Duty Leave limited to 20 a year
25-06-2015Clarification from Govt. to DEO Idukki - Appointment Approval to Teachers
25-06-2015A Case Study: Retaining PET in 1:35 Ratio
24-06-2015Teachers' ICT Training 2015-16
24-06-2015Promotion, Transfer of ADPI,DDE,&DEOs
23-06-2015Bill 59 C Spreadsheet Software by Ahmed Kutty K (Ubuntu Based)
23-06-2015Priority to qualified hands - Departmental Test Excemption reg.
22-06-2015Panchayath Aid to Aided Schools reg.
21-06-2015One Day software trg to Noon Meal Officers reg.
19-06-2015State Teachers Award, PTA Award and Pro. Joseph Mundassery Award
19-06-2015Appointment of resource teacher under IEDSS on contract basis: Application form | Instructions to candidates
18-06-2015English Teachers' Training - @ Bangalore
18-06-2015Noon Meal Officers - Duties and Responsibilities
18-06-2015Junior Supts/Noon Meal Officers - Non Joining employees - Details called for
18-06-2015NILE Leadership Awards by Infosys
17-06-2015Mathrubhumi Seed Programme
17-06-2015IED & IEDSS 2015-16 - Instructions for conducting medical camp for identifying CWSN Children
17-06-2015Muslim/Nadar/Anglo Indian Girls/LSS/USS National Scholarship 2015-16
17-06-2015An important verdict on Test qualification of HM/AEO from Kerala Administrative Tribunal dated 18-05-2015.
10-06-2015Inter District Transfer of Government Teachers on Compassionate ground
10-06-2015Revised School Time Table
10-06-2015 Vayana Dinam : Directions
- Circular
04-06-2015 June 5 - Environment Day : Pledge - > Activities
04-06-2015Sixth Working Day - DPI Circular Guidelines
- Model Format
03-06-2015Vidyarangam Kala Sahithya Vedi - Revised Guidelines
03-06-2015Smart Children Program - Instructions
02-06-2015Uniform Distribution - Guidelines
02-06-2015Modified School Time Table