>> Wednesday, January 13, 2016

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
DateDownloads
31-12-2015Teachers' Package : Judgement from Hon. High Court of Kerala
30-12-2015GO about the Facilities and Concessions to the Government staff who engaged in NPR Duty | Compensatory Leave to the teachers who involved in NPR duty | Directions to the Teachers about NPR Duty
30-12-2015SSLC A List Correction : Date extended to 05-01-2016
29-12-2015സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സഹപാഠിക്ക് - പുതുവത്സര പരിപാടി
27-12-2015Inter District Transfer : Guidlines
27-12-2015Noon Meal - Presence of parents at the time of serving reg.
18-12-2015Ernakulam DDE Circular: JNNSMEE2015
17-12-2015LSS Notification 2016 | USS Notification 2016
16-12-2015DPI Circular: HM conference should be arranged only on Saturdays
16-12-2015DPI Circular: Educational officers should ensure the Pre permission from DPI to attend the External Meetings and Workshops | Proforma
16-12-2015Aided School KASEPF: Online Verification of Teachers' PF details (Last date: 19.12.2015) | Website | Help
16-12-2015Raspberry Pi - Computer Programming Training by the help of Kerala Startup Mission
16-12-2015Selection of Qualified HMs/AEOs as Principals in Government Higher Secondary Schools
16-12-2015Bharath Scouts and Guides : 21st State Camporee at St.Xavier's College, Thumpa
15-12-2015DPI Circular about Dress code of teachers and students | Old Circular 1 | Old circular 2
11-12-2015Applications invited for the various posts in Kerala Government Service under Sports Quota
10-12-2015Half yearly Examination: Directions about the Evaluation of Arts, W.Ex and Health Education
10-12-2015Half yearly Examination : Change in time on the Friday timetable
10-12-2015Applications invited for Haritha Vidyalaya Puraskaram-2015 from the schools they care in General hygiene and Solid waste management
10-12-2015Transfer and Posting of officers in General Education Department : Order No.D1/34901 | Order No.D1/34902 | Order No.D1/34903
10-12-2015Income Tax TDS - Tax Deduction from Salaries under Section 192 of the Income -Tax Act 1961 (Detailed Circular of Central Government)
10-12-2015Income Tax TDS - Detailed Anticipatory income statement called for
10-12-2015Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) Scholarship 2015: Chiak Letter to HMs | Circular | AABY Advertisement | Details and Questionnaire | Application Form (Updated)
09-12-2015SSLC Exam 2016 : Updated Certificate format for Specific learning Disorder
08-12-2015Observance of Human rights Day on December 10
08-12-2015 KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST 2015 (K-TET): Result | Qualified Candidates List
08-12-2015Pareekshabhavan Circular about the Collection of Documents related with SSLC/THSLC/AHSLC Examination 2016 (Last date December 22)
08-12-2015SSLC 2016 - Exam Centres and Clubbed Centres Centre List 1 | Centre List 2
08-12-2015SSLC 2016 Private Candidates: A List | B List
08-12-2015Directions about the vacancy reporting function through E-vacancy software of PSC
05-12-2015DPI direction about UID/EID updation
05-12-2015Transfer and Posting of staffs working in General education Department
05-12-2015Directions about Sanskrit Scholarship Exam 2015-16
05-12-2015Transfer and Posting of staffs working in General education Department
04-12-2015Ernakulam District: List of Schools to get Electronics Kit
02-12-2015Second Terminal Examination for Sanskrit in LP Section
01-12-2015SSLC 2015 : Circular about Data Correction and PCN Data Entry
01-12-2015Vidya Sammunnathi Scholarship for forward Communities (Last Date for Application - December 18) Circular | Certificate format from School
01-12-2015Circular from Text book Officer about Second Volume Text Book Distribution - final stage
01-12-2015 THSLC 2016 Candidate Correction : School Login | Instructions
01-12-2015 Group Personal Accident Insurance Scheme 2015 Govt Order | Nomination Form | Schedule (Form II) | Claim Form
30-11-2015Student Police Cadet Project : CPOs exempted from all other extra duties
28-11-2015Change of Language - General knowledge instead of Hindi - sanctioned : Page 1 | Page 2
27-11-2015Publication of books, program presentation in private radio/ TV, acting in cinema/ serial/ professional drama by government officials- Conditions formulated- Freezes- Orders issued.
25-11-2015Dependents of divorced government employees -appointment - sanctioned-orders issued
24-11-2015Last Chance for OEC Prematric Data entry (Last date November 25)
24-11-2015Tax Deduction at Source - Deduction of advance tax component from Salary
24-11-2015Circular about the Group Insurance Scheme
24-11-2015Scout and Guides : One week one rupee project for Cancer patients
24-11-2015November 26 : observing National Constitution day
24-11-2015Desheeiya Sambadya Padhathi - Relaunching the Saving Scheme - Sanchayika
24-11-2015GO about the official language : Govt orders, Circulars, Mails should be published in Malayalam
24-11-2015Clarification on KER test qualification for HM promotion
24-11-2015Directions issued against the misuse of Indian Currency
23-11-2015Revised Half yearly Examination Dec 2015 : Circular | High School | LP/UP Section
21-11-2015State IT Mela at Kollam : Circular
20-11-2015One Office One DDO System - Clarification issued
20-11-2015STANDARD X EQUIVALENCY EXAM - 2015 Result : Site | Circular | Form for HM
20-11-2015Higher Secondary Examination March 2016 : Notification | Time table
20-11-2015State Sasthrolsavam : Program Notice | ID Card
19-11-2015DA and DR: Revised GO(P) no. 525/2015 dt 18/11/2015
19-11-2015വിദ്യാരംഗം വെബ് മൊഡ്യൂള്‍ : എല്‍ പി വിഭാഗം | യു പി വിഭാഗം | എച്ച് എസ് വിഭാഗം | ഗൈഡ്‌ലൈന്‍സ് | അനെക്സ്ചര്‍ 1 | അനെക്സ്ചര്‍ 2
18-11-2015PSC Departmental Test January 2016: Notification.
18-11-2015PSC Departmental Test Results July 2015.
18-11-2015Instructions: Cluster Training on 28/11/2015 reg.
18-11-2015Spark: One Office One DDO
18-11-2015Results: state level C V Raman Essay Competition
16-11-2015Noon Meal Program : Allotment for the arrears to Cooks
13-11-2015Guidelines for processing salary and other entitlements of State Government employees through SPARK
13-11-2015Recognition to unaided schools following state curriculum
13-11-2015Notification for the Deparmental Test- January 2016
13-11-2015ERNAKULAM DISTRICT Maths Fair - Seminar & paper Presentation RESULTS
09-11-2015DISTRICT SASTHRAMELA CHANGE IN TIME SCHEDULE -CIRCULAR FROM DDE -URGENT
09-11-2015Revised Time schedule -District IT Mela Ernakulam
07-11-2015Directions about the IEDSS Resource Teachers Salary : Circular about Bank Account | Instructions to HMs
07-11-2015Dina Thrayatmika : Support for Sanskrit learning Students : Circular | Module
06-11-2015Ernakulam District Sasthrolsavam Notice | Science fair Schedule | IT Mela Schedule | ID Card
06-11-2015 SSLC Exam Duty in Gulf/Lakshadweep: Gulf - Lakshadweeep
06-11-2015Drawing Teacher Qualification in Govt./Aided Schools
30-10-2015DPI Circular about Cluster Time Change | DPI Instruction on Cluster Training for Muslim Calender Schools
30-10-2015Electronic treasury - Salary through bank account of employees - Integration with e-Kuber portal of RBI - Orders issued
30-10-2015DPI Circular about the Juvenile Justice Act 2000
30-10-2015Pre Matric Scholarship 2014-15 -Updating Bank Details
30-10-2015Observance of 31st October,2015 as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day)-Regarding
27-10-2015Announced Leave with Salary on Polling Day except polling officers
27-10-2015Directions about the Postal Vote - Directions to ROs - Permissions to Postal ballot
27-10-2015Latest Circular about OEC Lump-sum grant
27-10-2015Aided Status for Special Schools having more than 100 students including Buds Schools
27-10-2015State Special School Kalolsavam 2015 Instructions - Data Entry Site
26-10-2015Circular about the last date for receiving applications to Snehapoorvam Project
26-10-2015Permission for Thejas daily to conduct Children's day Quiz competition in Schools
26-10-2015Observing December 14th as National Energy Conservation Day
26-10-2015Subscription of Thalir magazine in Schools
21-10-2015SSLC 2016 : Notification | Time table
21-10-2015Guidelines about the Malayalam Week Celebrations
21-10-2015Technitia Season 11 - Brochure
21-10-2015SSLC Revaluation 3rd Spell result
18-10-2015Pre-Metric Scholarship for Disabled Students
18-10-2015Public Holidays 2016 announced by State Government
18-10-2015GO about using the name badge for Employees
18-10-2015Concessions to CWSN in the S.S.L.C. examination-16 : Notification (English) | Notification (Malayalam) | LD Certificate
18-10-2015Sasthramela 2015: Latest directions from DPI
16-10-2015Mid Term IT Exam Circular
14-10-2015Cyber Suraksha -Presentation by Suresh K P,KPESHS Kayakkody
14-10-2015Snehapoorvam Project : Revised Guidelines dated 10.10.2014
14-10-2015 State Life Insurance GO on 2012 : Instructions | Application form
13-10-2015Cyber Suraksha -Pledge
13-10-2015State Level Social Science News reading Competition-2015 Result
13-10-2015Promotion of Clerks as Senior Clerks
13-10-2015Inviting Logos for Jawaharlal Nehru National Exhibition
13-10-2015Formation of Innovation of club in schools
12-10-2015Directions about the National Hand Washing Day Observed on 15.10.2015
08-10-2015Last date for Online Data Entry on Text Book Distribution ends on October 12
08-10-2015SPC Quiz for students from Standard VIII and IX
08-10-20158th National Biodiversity Congress for Children -Instructions and Topics for Project
08-10-2015LSS/USS Scholarship Enhancement of the value of Scholarship
08-10-2015Special Casual Leave for employees of Public Sector Undertakings undergoing Chemotherapy / Radiation Treatment
08-10-2015QIP Monitoring Committee Minutes dated on 28.9.2015
05-10-2015Ensuring the Minimum Level for reading and Writing
05-10-2015 Diploma in Education (D.Ed) Notifications : SEMESTER I | SEMESTER III
05-10-2015Balasree Puraskaram 2015
05-10-2015OBC Pretric 2015-16 Notification
05-10-2015Camp for Sanskrit Students 2015-16 & Module
05-10-2015Sub District/Revenue District IT Mela Circular
29-09-2015Sampoornna Verification for SSLC students - date extended to October 10
29-09-2015Gandhi Jayanthi Week Celebrations-Instructions
29-09-2015Panchayath Election - Online data correction of Staff
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority KANNADA)
29-09-2015Final seniority list of Kannada knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority TAMIIL)
29-09-2015Final seniority list of Tamil knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
24-09-2015Teacher Training (For HS and UP) in connection with nutrition program
24-09-2015SC/ST Development Department -Nursery school- Mid day meal /Nutritious food- Rate enhanced
24-09-2015DPI Circular on SC/ST Welfare Committee Report
24-09-2015 Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories : Part 1 | Part 2
24-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
24-09-2015Transfer and Postings of Officers in the cadre of DDE and DEO
22-09-2015Sampoorna - Correction of class X Students' Details
22-09-2015NuMATS-2015 : Maths Examination for students from STD VI
22-09-2015Prematric scholarship 2014-15 : Schools can edit bank Account details before 30.9.2015
22-09-2015 Re-arrangement of Resource Teachers 2015-16 (5 districts) Click here for List of teachers
22-09-2015State Level Science Seminar 2015 Winners Details and Results
18-09-2015DPI Circular on UID Enrollment
18-09-2015Letter about the implementation of 'Safe food for Health' Program in Schools
18-09-2015 State Level Science Seminar 2015
18-09-2015Thaipongal- Regional holiday announced on 15-01-2016 for government offices and schools in Thiruvananthapuram, Palakkad, Pathanamthitta, Idukki, Wayanad Districts
17-09-2015Minority Pre-Metric (Class 1 to 8) Date extended upto 18.09.2015
17-09-2015Electronics@school, Raspberry Pie distribution
16-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and Posting of Lecturers in DIET
15-09-2015Children's Day : Stamp Designing Competition for School Students
13-09-2015ICT details collection & ICT Academic guidelines for Government Highschools
10-09-2015Revised schedule for the first Terminal Hindi Exam for STD X
10-09-2015Broken Service will count for service benifits -Clarification from DDE Kannur
10-09-2015Circular about the PF withdrawal of Aided School Staff
10-09-2015Noon Meal Program : Implementing Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)
10-09-2015 Promotion and Postings of HSA's in the cadre of Heads of Panchayath High Schools
10-09-2015NATPAC -Road Safty Classes for teachers 2015
08-09-2015Guidelines for the preparation of Exhibits and models in State Level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children- SLSMEE 2015-2016
08-09-2015Compassionate Employment Scheme- Regularization of persons Appointed in posts created supernumerary posts
08-09-2015World Space Week 2015
08-09-2015Direction for conducting exam for Indian Military school admission in 2016 June
07-09-2015IFMS- One Office, One Drawing Officer System-Introduced
07-09-2015Circular about the Aadhar Enrollment Camps in Schools
07-09-2015Exhibition of "No Smoking" board in offices
07-09-2015Various projects under the Social Justice Departments
07-09-2015Instructions on issuing the TC for students whose parents are separated
07-09-2015Aided School Status to Special Schools -Revised Guidelines
07-09-2015Government retained I.E.D resource teachers-orders issued
07-09-2015Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Sr.AA/AO(PF), and AA/AO(SSA)/APFO
03-09-2015Prime Minister's address with school children on on 4.9.2015 from 10 am to 11.15 am
03-09-2015Minority per-matric registration for STD IX and X extended
02-09-2015Appointment of teachers in Aided Higher Secondary Schools approved
02-09-2015VIDHYARANGAM TEACHERS DAY Results -2015
27-08-2015Govt declared Dies-non against the strike announced on 2015 September 2
27-08-2015State Committee directions about the functioning of Junior Red Cross Units
27-08-2015Afforestation program of Kerala forest Department under Haritha Keralam to be implemented through School Children and Ente Maram Project
27-08-2015Instructions about the advance intimation to the Kerala PSC regarding anticipated Vacancies
27-08-2015 State Teachers' Award 2015-2016 : Press release
Primary Teachers | Secondary Teachers
27-08-2015Learn to Code Competition on Raspberry Pie DPI Circular | Application Form
27-08-2015Circular about the IFSC Code related issues in the allotment of contingent fund for Noon meal Program
27-08-2015Transfer and Postings of DDE and DEO
24-08-2015Final Seniority list of Senior Superintendent for the period from 01.12.2012 to 31.12.2014
24-08-2015Final Seniority List Of UD Clerks for the period from 01-01-2006 to 31-12-2010 : Govt Order | List of Clerks
22-08-2015Noon Meal Cooking Charges enhanced: New GO dated 11.08.2015 | GO dated 2.7.2015
22-08-2015GO about Irregularly upgraded school without obtaining Government Sanction
22-08-2015Diploma in Education (D.Ed) 2013-2014 : First Semester Result | Second Semester Result | Third Semester Result | Fourth Semester Result
20-08-20152nd and 4th Semester and T.T.C Private Revaluation Circular
20-08-2015 Application For The Post Of Lecturer In DIET : Notification | Apply Online
20-08-2015DPI Circular about Text Book Distribution
20-08-2015Additional Post in HSE Dept- Schemes approved- Orders issued
18-08-2015Bharana Bhasha Puraskaram 2015 - Applications invited
18-08-2015Public Sector Undertakings- Special Festival Allowance
17-08-2015 Staff Fixation 2015-16 : Directions | Proforma
17-08-2015NTS Examination 2015 - Notification | SBT Online Payment
17-08-2015NMMS Examination 2015 - Notification
14-08-2015Festival Allowance - Enhanced
12-08-2015Early Disbursement of Salary and Pension in connection with ONAM
12-08-2015Bonus /Special Festival Allowance to State Govt Employees and Pensioners
12-08-2015Onam Advance to Govt Employees
12-08-2015KERALA TEACHERS ELIGIBILITY TEST 2015 : Notification | Online Application
11-08-2015Time Table - First Terminal Examination
10-08-2015Directions from Balavakasa Commission about School Bag
10-08-2015Onam : 5KG rice to the students
10-08-2015DPI Circular about Noon Meal Program
07-08-2015Internal Support Mission(ISM)- Latest Directions dated on 7-8-2015
07-08-2015Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to pensioners-Rates revised w.e.f 01-01-2015
07-08-2015GO about National Savings Scheme - Promotional allowance sanctioned for School Sanchayika Scheme
07-08-2015Timely reply to petitions -Instructions from Personnel & Administrative Reforms - reg.
06-08-2015GO on Teahcers Package
06-08-2015HINDI Week : September 1 to 14
06-08-2015Circular and Pledge for Sanskrit day Celebrations
06-08-2015State Eligibility Test (SET) June 2015 Result
03-08-2015Important Points to be noticed when applying to Provident Fund Loan
03-08-2015Action Plan of Mathematics,Social and Science Club Activities
02-08-2015DPI Direction about the Students' Uniform
02-08-2015Affixing office seals in official communication- Instructions-
02-08-2015School Parliament Election 2015-2016
29-07-2015Minority Prematric scholarship Certificates - Self attestation regarding
29-07-2015Inter School Quiz @ Mar Basil School, Kothamangalam
28-07-2015Kannur District School Dies Codes(For Minority Scholarship Application Class IX and X in now on National Scholarship Portal)
25-07-2015Teachers' Day 2015 - Instructions
13-07-2015 Prematric Scholarship (Minority) 2015-2016 : Application 2015-2016 | Instructions for Applicants | Instructions For Applicants studying in IX,X std | Directions to HM
13-07-2015Cluster Training 2015-16 - Instructions
12-07-2015Noon Feeding Planner Plus : By T K Sudheer Kumar
07-07-2015HM/AEO Promotion
07-07-2015പാഠപുസ്തക വിതരണം - വളരെ അടിയന്തിരം
07-07-2015Inclusion of Teaching Practice in Arabic/Urudu Course
02-07-2015Detais of Registers maintained in Schools (Help File as received)
02-07-2015Internal Support Mission - Circular
02-07-2015OEC Prematric Schplarship : NOTIFICATION | Letter to DDs DEOs
GO
01-07-2015Percentage of Attendance - Calculation Table for Class Teachers - Prep. by Sreekumar N
30-06-2015School Kalolsava fund Collection 2015-16 reg.
30-06-2015NILE foundation Awards for HMS in High Schools
28-06-2015Distribution of various publications in Schools - Regarding
28-06-2015School Kalolsavam Fund Collection - Regarding
28-06-2015National Children's Science Congress - Circular
28-06-2015Ureekka Vijnajothsavam 2015-16 - Circular
28-06-2015Including HIV/AIDS affected children in Snehapoorvam Project
28-06-2015Distribution of Braille Kit for blind students
27-06-2015Departmental Promotion Commitee - CR called for
26-06-2015Promotion and Transfers AA/Noon Meal Officers..
25-06-2015HSE: Maximum Duty Leave limited to 20 a year
25-06-2015Clarification from Govt. to DEO Idukki - Appointment Approval to Teachers
25-06-2015A Case Study: Retaining PET in 1:35 Ratio
24-06-2015Teachers' ICT Training 2015-16
24-06-2015Promotion, Transfer of ADPI,DDE,&DEOs
23-06-2015Bill 59 C Spreadsheet Software by Ahmed Kutty K (Ubuntu Based)
23-06-2015Priority to qualified hands - Departmental Test Excemption reg.
22-06-2015Panchayath Aid to Aided Schools reg.
21-06-2015One Day software trg to Noon Meal Officers reg.
19-06-2015State Teachers Award, PTA Award and Pro. Joseph Mundassery Award
19-06-2015Appointment of resource teacher under IEDSS on contract basis: Application form | Instructions to candidates
18-06-2015English Teachers' Training - @ Bangalore
18-06-2015Noon Meal Officers - Duties and Responsibilities
18-06-2015Junior Supts/Noon Meal Officers - Non Joining employees - Details called for
18-06-2015NILE Leadership Awards by Infosys
17-06-2015Mathrubhumi Seed Programme
17-06-2015IED & IEDSS 2015-16 - Instructions for conducting medical camp for identifying CWSN Children
17-06-2015Muslim/Nadar/Anglo Indian Girls/LSS/USS National Scholarship 2015-16
17-06-2015An important verdict on Test qualification of HM/AEO from Kerala Administrative Tribunal dated 18-05-2015.
10-06-2015Inter District Transfer of Government Teachers on Compassionate ground
10-06-2015Revised School Time Table
10-06-2015 Vayana Dinam : Directions
- Circular
04-06-2015 June 5 - Environment Day : Pledge - > Activities
04-06-2015Sixth Working Day - DPI Circular Guidelines
- Model Format
03-06-2015Vidyarangam Kala Sahithya Vedi - Revised Guidelines
03-06-2015Smart Children Program - Instructions
02-06-2015Uniform Distribution - Guidelines
02-06-2015Modified School Time Table

>> Wednesday, August 5, 2015

28-05-2015പ്രവേശനോത്സവഗാനം
30-05-2015Primary HM Promotion - New Clarification reg.
28-05-2015പ്രവേശനോത്സവം - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
28-05-2015National Teachers Foundation - cash award reg.
22-05-2015Departmental Test excemptions to HM /AEO promotions extending reg
22-05-2015General Transfer and Posting - HMs AEOs
22-05-2015NMMS 2015-2016 reg
19-05-2015Mid Day Meal Scheme - Detailed Circular
18-05-2015Aided school Status to Sp. schools having 50 students
17-05-2015Aided recognition for sp.schools
16-05-2015വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - രൂപീകരണവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും
16-05-2015General Transfer 2015-16 reg
15-05-2015Recognition of Unaided Schools reg
15-05-2015Sub District, District Sports events - TA instructions
02-05-2015Textbook Distribution Circular
01-05-2015SSLC 2015 - Revaluation / Scruitny / Photocopy Circular
30-04-2015Spark - Updation of Mandatory Data - Time limit Extended - Order
30-04-2015DDE / DEO General Transfer 2015-16 reg.
30-04-2015USS - Rectification of OMR marking errors regarding
22-04-2015SAMPOORNA - DPIs Circular Dt 18/04/2015
30-04-2015HM Promotion - A Judgement
22-04-2015Loans and Advances recovery during April 2015 - Postponed Order Finance Dept.
17-04-2015Ban on conducting classes during Summer Vacation
08-04-2015Pre-Matric Amount Transferred to Beneficiary Account
08-04-2015Teacher's Vacation Training - QIP Minutes
28-03-2015Junk Food, Plastics, Flex banned in schools
27-03-2015DPIs Direction to all HMS/Principals/Educational Officers/DIET faculties
27-03-2015Mid Day Meal - Utilisation of MME fund - Guidelines
27-03-2015Nu-Mats Results.
22-03-2015General Transfer of HMs/AEOs Detailed Circulars Circular 1 - Circular 2
22-03-2015NTSE 2014 Preliminary Results.
22-03-2015LSS/USS Invigilators reg.
22-03-2015How to apply for School Calendar Change?
22-03-2015Online Application for General Transfer 2015-16
22-03-2015Academic Year ending on 30th March
18-03-2015Payment of remuneration to the HSS Teachers on Daily wages sanctioned in 2011/12
11-03-2015SAMPOORNA - Circular Dt. 09/03/2015
06-03-2015Sargolsavam - Grace Marks Ordered to ST Candidates
06-03-2015Grace Mark Uploading Circular
03-03-2015Appointment of Uneconomic School since 01/06/2011 - a Clarification Letter
27-02-2015IT Annual Exam Circular - Class8 &9
26-02-2015Extra-Curricular Activities in Schools - Instruction
20-02-2015CE Mark Entry - Direction from PB
20-02-2015Un economic School Appointment - From HEADMASTER Magazine
20-02-2015LSS/USS - Appointment of Invigilators
20-02-2015Asram - Eklavya Schools - Appointment of Teachers
20-02-2015HSE-Guest Teacher Appointment - Relaxation in Sp. Rules
11-02-2015SSLC Hall Ticket Published - Circular
11-02-2015SSLC A-List Published - Revised Circular
11-02-2015SSLC IT EXAM CIRCULAR
10-02-2015DA Order GO(P)72/2015
09-02-2015National ICT Award 2015 for Teachers reg
03-02-2015Income Tax Deductions -(From Ranjithkumar Sir)
23-01-2015Grace Marks for NCC to Plus 2 Students
23-01-2015Deployment of Govt. school Teachers - Clarification
23-01-2015Special Casual Leave to Physically Handicapped Employees - Clarification
21-01-2015A List Correction - Important Circular from Pareeksha Bhavan
21-01-2015 Strike on January 22 : Order - Press Release
17-01-2015 K-TET Extention Order
09-01-2015IT- Model Pareeksha Circular
09-01-2015National award for Teachers - Guidelines
08-01-2015Text Book Distribution 2015-16 - Circular - Website
08-01-2015Appointments in uneconomic schools - A case Study
08-01-2015KEAM 2015 - SCBC Candidates require NCLC
07-01-2015LSS/USS Notification
06-01-2015How to upgrade Mozilla Firefox to latest Version - Help from Mathsblog
06-01-2015Inter District Transfer 2014-2015 - Guidelines
02-01-2015Text Books online Intending 2015 - Circular
01-01-2015SANSKRIT Scholarship examination reg.
30-12-2014Appointment of non-teaching staff from teachers bank
30-12-2014UDISE - Data Collection
30-12-2014IED - Special Educator and Cordinator
30-12-2014ബാലസാന്ത്വനം
30-12-2014School Level Health Data - Performa
30-12-2014Head Master's notional grade Option -Monetory benefit - Clarification
24-12-2014Appointments against LWA - Clarification
24-12-2014Educational allowance to Employees - Clarification
24-12-2014Teachers Bank & Staff Fixation Guidelines
24-12-2014Income Tax Circular - 2014
24-12-2014Distribution of Iron folic Acid - Monitoring Reg.
20-12-2014സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി - ഓണ്‍ലൈനില്‍ - വിശദാംശങ്ങള്‍
19-12-2014ഗവ.ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷന് ടെസ്റ്റ് എക്സംപ്ഷന്‍ ആറുമാസംകൂടി
19-12-2014അധ്യാപക പാക്കേജ് - മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം - പത്രക്കുറിപ്പ്
19-12-2014സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പ്രോജക്ട് - Revised guidelines
19-12-2014Delay in Pension Benefits - imposing penal interests
19-12-2014HBA Scheme - Extension to Punchayath / Municipality School Staff
17-12-2014Entrance Crash Course - Circular
12-12-2014Sampoorna - Correction Circular
08-12-2014CWSN - SSLC Exam 2014-15 Order Regarding - Districtwise List
01-12-2014LWA Vacancy of Teachers and Non teaching staff - appointments clarification
01-12-2014Staff Fixation : HSA(Mal) clarification
01-12-2014Grace Marks - National Games student facilitators
24-11-2014Kerala State School Kalolsavam Program Schedule
23-11-2014Time Table for Second Terminal Examination
23-11-2014JRC A, B Level Exam postponed to Jan 10
20-11-2014GPAI Scheme - Renewal for the year 2015-Instructions
18-11-2014DPI Circular - Selection of 3 students from Class 8 (Govt&Aided) for Programming
14-11-2014Kerala School Sasthrolsavam Identity Card
12-11-2014Including Phone Number and E mail ID of Officials in all communications - Circular
12-11-2014Including Phone Number and E mail ID of Officials in all communications - Circular
12-11-2014Painting Competition in Schools as part of Art Education
12-11-2014Painting Competition in Schools as part of Art Education
12-11-2014Art Study in Schools - Circular
12-11-2014RMSA Fund Utilisation - Circular
12-11-2014Palakkad District Sasthrolsavam Program
06-11-2014BLEND - Kasargod District Program Invitation
01-11-2014SAMPOORNA - Date Extension
01-11-2014Concession to Children with Special Needs(CWSN) appearing D.Ed Examination- November 2014
30-10-2014Ernakulam Revenue District Maths Fair Schedule
30-10-2014മലയാളം- ശ്രേഷ്ഠഭാഷാദിനാഘോഷം, ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷം - മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍
30-10-2014SIEMAT - Management Training
28-10-2014SSLC Examination March 2015-Appointment of Deputy Chief Superintendent in Lakshadweep – Circular
28-10-2014SSLC Examination March 2015-Appointment of Deputy Chief Superintendent in Gulf Region -Circular
28-10-2014School Kalolsavam Details
27-10-2014Circular about Sixth Working day strength
27-10-2014Transfer/postings to the cadre of heads of departmental HS/AEOs/TTIs
27-10-2014SSLC Exam 2015 - Appointment of Deputy Chief Supdts in Gulf Region - Applications called for
27-10-2014SSLC Exam 2015 - Appointment of Deputy Chief Supdts in Lakshadweep - Applications called for
24-10-2014Bharath Scout and Guides - flag rate Enhanced
24-10-2014SSA Director's letter about Primary teachers' Cluster
22-10-2014SSLC March 2015 Notification
22-10-2014Application form for interest free medical advance to Govt Employees
22-10-2014National Pension System - Delay in registration of employees coming under NPS
20-10-2014RTE Act - Notifying local authorities and preparation of activity mapping for local authorities
20-10-2014K-TET Certificate -Fine for non receiving certificate
18-10-2014Free Uniform 2014-15 - Distribution of amount - Collecting pupils details
18-10-2014Special School kalolsavam - change of date
18-10-2014Mid term IT Exam Circular
15-10-2014Kaniyapuram SASTHROLSAVAM Details
14-10-2014IT Fest -Subdistrict/ Revenue District
14-10-2014Media Award - 54 School kalolsavam
09-10-2014Pledge on Road Safety
09-10-2014Removal of duplicate Admissions based on UID in Govt/Aided Schools
08-10-2014ICT Training for Teachers - 2014-15
08-10-2014Inter School Quiz Competition
08-10-2014Ernakulam Sub District Sasthrolsavam Details
04-10-2014Gandhi Jayanthi Quiz - Details
01-10-2014Clean Campus Safe Campus
01-10-2014Swatch Bharath Mission - Pledge on October 2
30-09-2014Time Table - Muslim School Calendar -Change of date
30-09-2014Logo Invited - Vidyarangam Kalasahithyavedi
30-09-2014Anganwadi functioning with preprimary - Clarification
29-09-2014OBC Prematric Circular - Application form
28-09-2014Numats 2014-15 -Circular
28-09-2014Wild LIfe Week - Pledge
24-09-2014World Space week 2014 : Notification - Guidelines - Handbook - Poster - Resource material -
23-09-2014Circular about the Sanskrit Education in LP Schools
22-09-2014Provisional list of Transfer of resource teacher under IEDSS working on contract basis
19-09-2014Staff details of Management Schools
19-09-2014List of beneficiaries of IDMI(Infrastructure Development in Minority Institute)scheme
19-09-2014National level painting competition on water conservation
19-09-2014Maths Fair 2014 : Circular about Sreenivasa Ramanujan Paper Presentation dated 1.7.2014
19-09-2014Management Training for DPI,DDE,DEO,AEOs
19-09-2014Transfer and posting of officers in the cadre of PA to DEOs
19-09-2014Ratio promotion in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
19-09-2014Transfer and posting of Senior Superintendents and appointment of Senior Superintendent
17-09-2014Govt order about the Revised Time schedule for Higher Secondary Schools (9AM to 4.45PM)
17-09-2014Staff Fixation : Teachers Bank - Employee details collection
16-09-2014Treasury: TR 59(C)- New Common bill for Non Salary Claims : Circular 1 | Form : TR 59(C)(PDF) | Excel Program to prepare TR 59(C) Prepared by Abdul Rahiman
13-09-2014KER Amendment - Recruiting of Teaching and Non-Teaching Staffs in Aided Schools
12-09-2014Term Evaluation 2014 -15 -Primary School - Guidelines
10-09-2014-Implementation of Package- Approval of the list of Retrenched Teachers
10-09-2014Painting competition on Energy Conservations
10-09-2014Prime Minister's Speech on Teacher's Day NIC Webcast - DD News - Rajya Sabha TV - PMO
06-09-2014Staff Fixation 2014-2015: data collection of retrenched teachers who are presently working as cluster co-ordinator under Teacher Package
06-09-2014Staff fixation 2014-2015 : reappointment of Protected/retrenched teachers
05-09-2014NMMS - NTSE - Apply Online
03-09-2014Rescheduled First Term Exam Time Table for Postponed Exams
03-09-2014Project Competition on International Day for Natural Disaster Reduction observed on October 13
03-09-2014Promotion and Transfer of officers in the cadre of TBO/Senior AA(NF),AO(PF)/Senior
03-09-2014Transfer,Posting and promotion of officers in the cadre of DDE and DEOs
03-09-2014Govt Sevants Conduct Rules amendment - Prohibits holding key positions in communal or religious groups
01-09-2014Onam - 5kg Special Rice to students enrolled in noon meal program
01-09-2014Mult Grade Learning Centers(MGLC) - Onam Allowance
01-09-2014Festival Allowance granted to the Noon Meal Cook
01-09-2014Kerala School Sathramela -1 KG Gold Cup : Press Release - Circular - Annexture 1 - Annexture III
31-08-2014Vigilance Surpise inspection and Checking squad constituted
29-08-2014Teachers Day - Prime Minister's Address - Instructions
29-08-2014School Mapping : Government Schools without Toilets (STD I to VII)
29-08-2014Staff Fixation : Re-arrangement of excess teachers
29-08-2014Effective minimum strength for linguistic minority schools
29-08-2014Circular III -General Transfer
29-08-2014Teachers Day - Prime Minister's Address | Circular from Union Cabinet Secretary for Human Resource
28-08-2014State Teachers Award 2014 -15 - Notification Primary Section | Secondary Section
28-08-2014Transfer & Posting to the cadre of Heads of departmental HS/AEOs/TTIs Dt. 28/08/2014
28-08-2014TTC : D.Ed 2ND SEMESTER REVALUATION CIRCULAR | D.Ed Result
28-08-2014Primary Noon Meal: Cancellation of a Circular
27-08-2014Pre-Matric Date Extended
27-08-2014Teachers Bank- Collection of employee details
27-08-2014Staff Fixation 2014-2015 : Aided school Non Teaching Staff salary (Thanks to K.Gokuldas, Clerk, Sarvajana HS, Puthucode)
27-08-2014Management Training for officers in DPI/DDE/DEO/AEO
27-08-201435th -National Games - Service of Govt. Employees
27-08-2014 Service Card Verification - Clerical Post
27-08-2014Temperary Appointment of Daily Wages Teachers- Circular
27-08-2014Basic Infrastructure facilities available in school should be monitored
26-08-20141 Rs Collection from each student for the 1 KG Gold cup to the State Sasthramela Winners | Annexure-1
26-08-2014Adhoc Bonus and Special Festival Allowance
26-08-2014Onam Advance to Employees
26-08-2014Special concession for students not studying in Malayalam
26-08-2014Urgent letter about the Toilets, Urinals, Drinking Water facilities in Schools
25-08-2014Details of Toilets, Urinals, Drinking water Facilities in Schools should be given to DPI before 29.8.2014 - Press Release
25-08-2014Cleanliness of Toilets should be checked by AEOs while visiting Schools - Press Release
25-08-2014Staff Details Updation and correction - Important Circular
25-08-2014Extension of Stay order reg. HM Promotion
23-08-2014Staff Fixation 2014 -15 - Rearrangement of excess employees
23-08-2014Minority PreMatric 2013-14 - Details of Schools with incorrect account Number
22-08-2014Ravuthar community included in OBC Muslim - Orders issued
21-08-2014Revised provisional seniority list of HSA's for the period from 01.01.1997 to 31.12.2000
20-08-2014Cash Award for SC Students who got A Grade in School Youth Festival
20-08-2014Special Casual Leave to officers having children undergoing Chemotherapy, Dialysis, HIV
20-08-2014Appointment of part time instructors - Regarding
20-08-2014TextBook Second Vol Indent Submission
19-08-2014Final seniority list of Tamil knowing HSA's eligible for out of turn promotion as Headmaster
19-08-2014New common bill form for non salary claim such as PF, SLI, TA etc
19-08-2014HSE - Genl Transfer 2014-15 - Online applications invited - Cir. Dt. 13/08/2014
18-08-2014Scheme for promoting young talents in science by Kerala State Council for Science, Technology and Environment
18-08-2014List of OBC Communities which are eligible for Educational concessions as given in OEC
18-08-2014Staff Fixation 2014-15 - Regarding sanctioning of additional divisions
18-08-2014Regular service of aided school teachers who lost the post due to division fall
18-08-2014Transfer, promotion, grade and seniority of the staff under the Local Self Government body
18-08-2014Transfer of employees under Aided/Corporate Management Schools
15-08-2014Scheme of Work 2014-2015 (Revised on 15.8.2014) HS Section - I.T (HS) - UP Section - LP Section
14-08-2014Higher Option for general transfer categories
14-08-2014National Merit Cum Means Scholarship - 2014-15
14-08-2014National Talent Search Examination 2014-2015
13-08-2014Monitoring Proforma - HM self monitoring and Asst Teachers' Class Monitoring
12-08-2014Term Evaluation 2014 -15 -Primary School
12-08-2014Statutory Audit of RMSA for the year 2014-2014: Details required for audit
12-08-2014National School Games -2014-15
12-08-2014SSLC-2015 - CWSN - regarding
11-08-2014Staff Fixation 2014-15 - Govt Schools - Deployment of Excess Teachers
09-08-2014First Terminal Examination - Time Table HS Section- UP Section - Muslim School
09-08-2014Higher Secondary - Admission to new Batch and Schools - regarding
09-08-2014Independence Day Celebration - Circular
09-08-2014Minority Prematric - Date Extended
07-08-2014Affidavition and self attestation of documents- reg
07-08-2014Reporting Vacancies to Kerala Public Service Commission- through e-mail-Amended
06-08-2014Pay Revision Commission - Questionnaire English - Malayalam
06-08-2014School Parliament Election - Modified Order
04-08-2014Staff Fixation 2014-15 : Online Entry - Regarding
04-08-2014TRIBUNAL ORDERS ABOUT PRIMARY HM PROMOTION
03-08-2014KTET 2014 PROSPECTUS Syllabus : Category I | Category II | Category III | Category IV
03-08-201410 th STANDARD EQUIVALENCY 2014 NEW CENTRES
03-08-2014TTC-2014 EXAMINATION : REVALUATION CIRCULAR | Circular about RAL Candidates result
02-08-2014Shinestar Inter-School Quiz competition-Entry Form
01-08-2014Setting up of e-Treasury Process flow-Approved
01-08-2014Transfer,Posting and Promotion of officers in the cadre of ADPI,JDPI,DDE,DEO
01-08-2014Staff Fixation 2014-15 - Disbursement of Teacher's salary from 15.7.2014 - regarding
01-08-2014Transfer and Postings of HSA in Panchayath High Schools
31-07-2014Staff Fixation 2014-15 - Latest Order
31-07-2014Income Tax - Monthly deduction from the salary of Govt Employees
30-07-2014School Parliament Election 2014 -15 - Postponement
30-07-2014Sanskrit Week Celebration - From Aug 7-13
28-07-2014Reckoning of prior service for pensionary benefits - Instructions Issued
27-07-2014DPI Circular about Gramasabha meetings at School time
27-07-2014DA Arrear - Crediting to PF Accounts - Time Limit Extended
27-07-2014Circular about On Site Support (OSS) Team Visit in Schools
27-07-2014URDU HIGHER EXAMINATION MARCH 2014 Result
27-07-2014NURSERY TEACHERS EDUCATION COURSE EXAMINATION MARCH 2014 Result
27-07-2014Income Tax -TDS - Instructions Issued
27-07-2014Compassionate Employment Scheme -Fixing of norms regarding service conditions of appointees recruited against supernumerary posts
24-07-2014New PLUS TWO Schools allotted in Kerala State in Non HSS Panchayath | HS to HSS Up gradation (EKM to KZGD)
24-07-2014Circular about RIMC Entrance Examination December 2014
24-07-2014Eureka - Permission accorded to conduct knowledge fest in schools
24-07-2014Minority Premetric Scholarship -extension of date - Notification - Circular
24-07-2014RAMZAN-Early Disbursement of Pay and Allowances
24-07-2014SSLC MARCH 2014 Revaluation(III Spell) Result
23-07-2014Pay Revision 1997, 2004, 2009 Option for Notional Grade for Primary and High School HMs
23-07-2014List of Books selected for Libraries in Govt. Schools
23-07-2014Manishada " My Dream Kerala" - Permission to take part painting competition
21-07-2014Staff Fixation - Deployment of surplus govt school teachers - Instructions
21-07-2014School Parliament Election 2014 -15
19-07-2014 Sanskrit Day - Pledge
19-07-2014 Local Government Institutions-Utilization of Funds Devolved-Details called for
19-07-2014C - TET - Sept 2014 - Notification Dt. 19/07/2014 ‌| Web Site
19-07-2014SCERT -Meeting postponed for Association of Managers' and Teachers' organisations
19-07-2014CWSN - Medical Camp 2014-15
18-07-2014Education Department : Subroto Mukherjee football championship
18-07-2014National Pension System-Mobility to State employees appointed into the service on or before 31/03/2013 and reappointed in various institutions on or after 1/04/2013
18-07-2014RBI Quiz 2014 - Preliminary Selection - Notification
17-07-2014DPI Circular about Teachers' Day Celebration
17-07-2014Sanskrit Day - Competition to Sanskrit Teachers
15-07-2014Promotion & Posting to the cadre of Heads of departmental HS/AEOs/TTIs
15-07-2014Transfer & Posting to the cadre of Heads of departmental HS/AEOs/TTIs
15-07-2014Pre-Matric minority - Direct Beneficiary Transfer
15-07-2014SSLC 2015 - Exam Concession to CWSN
14-07-2014Tranfer of teachers - Submission of Confidential report
14-07-2014Ratio promotion in the cadre of Senior Superintendent and equated categories
14-07-2014Transfer,Promotion and Posting of Junior Superintendents and Headclerks
10-07-2014Latest Circular on Staff Fixation - 2014-15
10-07-2014SSLC 2015 : ANSWER SHEET,CV COVER REQUIREMENT - Website - Circular
09-07-2014WIFS : (Weekly Iron Folic Acid Supply) - Circular - Training Manual - Guidelines for Schools - Monitoring Formats
07-07-2014Staff Fixation- 2013-14- Guidelines regarding taking the EID/UID printout of the Sixth working day
05-07-2014Staff Fixation- 2013-14, 2014-15 - amendment order
05-07-2014Staff Fixation- Deployment of Excess Teachers
05-07-2014DPI Circular about Collection & remittance of Athletic fund for the year 2014-15
05-07-2014Qualification to the post of HSA (Natural Science) -Modified order
05-07-201410 th STANDARD EQUIVALENCY EXAMINATION SEPTEMBER 2014- Notification
05-07-2014Finance Dept : All Departments are instructed not to place the proposals for creation of posts
03-07-2014Reconcile Statement on amount spent - Regarding
03-07-2014L.D. Clerks in Aided Schools - Third Time Bound Higher Grade in the Scale of Pay of Junior Superintendent - Modification - Orders - Issued
03-07-2014Free Carrier Guidance for Minority Students
03-07-2014Including new nursery/per-primary section in noon meal program
03-07-2014OBC Pre-Matric - List of rejected schools with reason for rejection
03-07-2014Regarding attaining Pension Benefits
03-07-2014Science/Maths/Social Science Action Plan & Circulars
02-07-2014Ernakulam Revenue District : Temporary appointment of excess teachers
02-07-2014Transfer & Postings of DEOs/DDEs
01-07-2014SSLC 2015 - Direction on Age Exemption
01-07-2014OBC Pre-Matric Scholarship : Fund Distribution | Alloted Schools | Beneficiaries List
01-07-2014Starting IED(MR) Resource Center in General Schools
01-07-2014Midday Meal - First Allotment list for schools
29-06-2014Sampoorna Help File - (Prepared By : N P krishnadas,it@school- Malappuram)
29-06-2014National Handicapped Award 2014 - Circular
29-06-2014Clean Campus Safe Campus Circular & Pledge - Press Release
29-06-2014IEDC Medical Camp 2014-15 - Circular
29-06-2014Inspire Award 2014-15 Circular - Website - Help File - General Guidelines
28-06-2014Financial Assistance for children from women headed families - Application Form
26-06-2014School Kalolsavam - Fund Collection
26-06-2014Financial Assistance for children who excel in Art forms
26-06-2014Kairali Vijnjan Pareeksha
26-06-2014Only Five Working Days for Higher Secondary Schools - Orders Issued
26-06-2014Only Five Working Days for Higher Secondary Schools - Orders Issued
26-06-2014June 26 - International Day Against Drug Abuse News | DPI Circular | Pledge
25-06-2014OBC Scholarship 2013-14 - Distribution
25-06-2014AHSLC-MARCH -2014 REVALUATION RESULT
25-06-2014SSLC-2014 SCRUTINY RESULT
25-06-2014PTA Award 2013-14 Circular - Proforma - Score Details
25-06-2014June 26 - International Day Against Drug Abuse News | DPI Circular | Pledge
24-06-2014Updating online data base of Students, Staff and Text Books
24-06-2014Posting of guest teachers in the vacancy of Master Trainers in IT@School
24-06-2014Protecting Children Against Abuse - Guidelines
24-06-2014Deployment of excess teachers under working arrangement
24-06-2014Sri. Ayyankali Memmorial Scholarship - Application Form
23-06-2014Teachers Award 2014 -15
23-06-2014Prof.Joseph Mundasery Smaraka Award -2013 : Press Release
21-06-2014Court Judgement against GO(P)92 /2014
20-06-2014Plus One Result - 2014 : Student Result | School Wise | HSS School Codes Revaluation fee for Each paper: Rs.500, Photocopy : Rs.300, Scrutiny : Rs.100 (Last Date June 30)
20-06-2014Snehapoorvam Project - Details & Application Form
20-06-2014Notification for appointing Junior Research Fellow in the NCERT Project
19-06-2014ജൂണ്‍ 19 : വായനാ ദിനം : സന്ദേശം - സര്‍ക്കുലര്‍ - കുറിപ്പ്‌ - (കുറിപ്പ്‌ pdf രൂപത്തില്‍)
19-06-2014Minority Prematric Scholarship 2014-15 : Instruction for Applicants | Instructions for HM,AEOS,DDEs,DDEs | Application Form | Declaration Form | School wise fund Allotment 2013-2014
18-06-2014Staff Fixation 2014-15
18-06-2014Departmental Test not compulsory for age attained 50 For HS HM/AEO Promotion | For Primary HM Promotion
18-06-2014THSLC (REGULAR) EXAMINATION RESULTS (including revaluation & SAY)
18-06-2014School Mapping - Find your School
17-06-2014Dearness Allowance/Relief Revised
16-06-2014Kerala Engineering Rank List 2014
16-06-2014Muslim/nadar/Anglo Indian/FC BPL Girls/LSS-USS/National Scholarship from Rural Areas - scholarships - 2014-15 - Circular 2
16-06-2014Minority Pre Matric Scholarship 2013-14 : Circular 1 Beneficiaries List : D.E.O Wise - School Wise
16-06-2014OBC Pre Matric Scholarship - Beneficiaries List (login with your school user name and password)
16-06-2014NMMS Scholarship : Circular - Beneficiaries List
16-06-2014LSS/USS Scholarship : Results
13-06-2014Giving instructions to prevent Child Abuse - Circular
13-06-2014Data Collection of School Employees : Circular - Website
12-06-2014Muslim/nadar/Anglo Indian/FC BPL Girls/LSS-USS/National Scholarship from Rural Areas - scholarships - 2014-15
12-06-2014Notification for admission to PPTTC 2014-16 (including revaluation & SAY)
12-06-2014THSLC (REGULAR) EXAMINATION RESULTS(including revaluation & SAY)
12-06-2014Provisional seniority list of officers in the cadre of Special Education IED,O/o DPI
12-06-2014Transfer & postings of officers in the cadre of Heads of departmental High schools/AEO/TTIs and equated categories
11-06-2014Conducting PSC Exams in schools - instructions
11-06-2014Gen. Education : Filling of Temporary posts - regarding
11-06-2014Filing of Property Statement by Aided School Managers - Form A - Form B - Form C
11-06-2014Anti Child Labour - Pledge (June 12)
10-06-2014Vayana Dina Varacharanam
10-06-2014Vidyarangam Kalasahithya Vedi : Manual - Competitions
10-06-2014Tobacco Free Campus - Circular
10-06-2014Awareness of nutritious food - Training to School Teachers
10-06-2014Awareness of nutritious food - Training to School Teachers
09-06-2014Weekly Iron Folic Acid Supply(WIFS) : Circular
06-06-2014List of Retrenched Staff for Non Teaching Staff Package
06-06-2014Teaching of Sanskrit as main subject from STD I - Permission accorded
06-06-2014Fund distribution of Minority Scholarship
05-06-2014Permission for buying Ithiri Neram; Othiri Karyam (Book written by Balachandra Menon) using special fee fund
05-06-2014Minority Pre Matric : Circular on fund Distribution - Beneficiaries List
04-06-2014Sixth Working Day Strength 2014-15 : Circular
04-06-2014World Environment Day - Pledge
04-06-2014Gov. offices - Migration from windows to Open source - GO
03-06-2014Permission for Neem Tree Plantation
01-06-2014SSLC Certificate Distribution - Circular